ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 และการดับเพลิงเบื้องต้น ในส่วนบริหารอาคาร อาคารวิทยนิเวศน์ และจุฬานิวาส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Last updated: 2019-11-12  |  616 Views  | 

เจ้าของอาคารหรือผู้บริหารอาคาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบความปลอดภัยของอาคาร ควรมีการจัดการอบรมระบบดับเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คนที่ทำงานในส่วนบริหารอาคาร หรืออาศัยอยู่ในอาคารได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  โดยสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และในกรณีที่มีเหตุอัคคีภัยรุนแรงจะสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายทางร่างกาย 

Powered by MakeWebEasy.com