บริการของเรา
 
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ โปร บิวดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความชำนาญในการให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในทุกรูปแบบด้วยประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ บริษัทสามารถให้บริการที่หลากหลายที่ให้เกิดความเหมาะสมกับลูกค้า ดังนี้
image
 
ให้บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • ยื่นคำขอจดทะเบียน
 • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
 • จดทะเบียนอาคารชุด และจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการอาคารชุด กรรมการหมู่บ้านจัดสรร
 • การแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ฯลฯ
 • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
image
 
ให้บริการงานบริหารจัดการโครงการ
 • งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • งานบริหารจัดการอาคารสำนักงาน
 • งานจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สโมสร ฯลฯ
image
 
บริการให้คำปรึกษา
 • การบริหารอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร
 • การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย, งบดุล, การจัดประชุม ฯลฯ
image

บริการด้านกฎหมาย
ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดินจัดสรร ให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆ ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลฯ และต่อสู้คดีกรณีที่นิติบุคคลฯ
image
 
บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
 • รับบริหารจัดการงาน Operation & Preventive Maintenance  
 • การจัดการพลังงานในอาคาร
 • บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ออกแบบ และปรับปรุงระบบประกอบอาคาร
 • บริการให้คำปรึกษางานวิศวกรรมประกอบอาคาร
image
 
การจัดการด้านบัญชี การเงิน
 • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายสำหรับการบริหารเสนออนุมัติดำเนินการ
 • ตลอดจนการควบคุม และให้มีการใช้จ่ายภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
 • ออกใบแจ้งหนี้ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง
 • การติดตามทวงถาม ให้มีการชำระค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
 • การนำเงินที่ได้รับจากการเรียบเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
 • การจัดทำสรุปรายรับ รายจ่าย พร้อมปิดประกาศตามกฎหมายกำหนด
 • จัดทำงบดุลตามหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึงประสานงานผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต
image
 
งานบริการรักษาความสะอาด และตรวจสอบกายภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชน
 • ให้บริการรักษาความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร และนอกอาคาร
 • บริการขัดล้างผนังภายนอกอาคาร และอาคารสูง
 • บริการรักษาความสะอาดห้องเครื่องจักรประกอบอาคาร
image
 
บริการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน
 • ตรวจตราพื้นที่จุดอับ จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร
 • ตรวจสอบ งานรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ชุมชน
 • จัดงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
image


ความแตกต่างในการให้บริการ

 • การจัดทำแผนงานตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ
 • มีความชำนาญในการตรวจรับเปลี่ยนถ่ายงานและส่งมอบที่ดี
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (SOP)
 • มีการฝึกอบรมงานโดยทีมงานมืออาชีพ
 • มีการตรวจสอบโดยทีมวิศวกร โยธา, ไฟฟ้า, เครื่องกล จากส่วนกลาง
 • มีทีมให้บริการด้านรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการบริหารโครงการ
Powered by MakeWebEasy.com